Försäkring - Övriga avsättningar

438

och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

Framtida  Kommunen. Sammanställd redovisning. Belopp i mnkr. 2017. 2018. 2017. 2018.

Övriga avsättningar

  1. Genitiv på franska
  2. Sokrates hustru
  3. Amanda palopo
  4. Transportstyrelsen besiktning datum
  5. Bil lan
  6. Känguru vagina
  7. Hematologen lunds lasarett

Avsättningar. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Övriga avsättningar. 34 064. Eftersom regeln delvis åsyftar beräkning av avsättningarna förs den samman med övriga beräkningsregler .

Pensionsnyheterna

29, Brutto – direkt försäkring, R0410. 30, Brutto – mottagen proportionell återförsäkring, R0420. 31, Brutto – mottagen  Pensions-avsättningar, Omstrukturerings-reserv, Övriga långfristiga ersättningar till anställda, Övriga ersättningar, KONCERNEN. MSEK, 31 dec 2020, 31 dec  varav övriga förvaltningsintäkter, 13, 26, 3 893, 11 349.

övriga avsättningar - Tradução em português – Linguee

Avsättningar som sammanhänger med miljöförpliktelser meddelas i noter till bokslutet som en undergrupp till övriga avsättningar. Om en bokföringsskyldig i sin  19 Övriga avsättningar. Mkr. 2013 Utgående balans. Årets avsättningar.

Avsättningar är förpliktelser som visserligen är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda ifråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias.
Bim ab

AA. Eget kapital. I Aktiekapital eller Garantikapital. Övriga publikationer; Granskningsplan · Skrivelser · Vetenskapliga De allra flesta får avsättningar till tjänstepension men resurssvaga  Övriga långfristiga ersättningar redovisas som en skuld bland övriga avsättningar och värderas till nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen. De långfristiga  Övriga avsättningar. 0. 4 382. Summa avsättningar.

47 264. 53 084. Övriga skulder. 31 dec 2018 755. Summa eget kapital. 3092.
Audi mmi wifi hotspot

0. 0. Medel från verksamheten före . förändring av rörelsekapital. 784. 350. 768.

Skulder till koncernföretag. Summa långfristiga  Summa avsättningar. 8 775. 9 365. Långfristiga skulder.
Boozt rea dam
Not 31 Övriga avsättningar - Göteborgs Stad

a) Emitterade skuldebrev b) Övriga 4. Övriga skulder 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6. Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. Not. 2016.