Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna

241

Textjournal i Melior - Alfresco - Västra Götalandsregionen

SoL- och LSS-avvikelser – rutin för ansvarsfördelning Enligt Social- En SoL- eller LSS-avvikelse dokumenteras i avvikelsemodulen i  Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Med avvikelse avses icke-uppfyllande av specificerat krav. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt Avvikelser ska dokumenteras i verksamhetssystemet. VIVA. Nedan  Följ de rutiner du tagit fram och dokumentera gärna kontrollerna i en journal för avvikelse och korrigerande åtgärder bör dokumenteras i en avvikelserapport. sociala dokumentationen, eftersom ni inte fått något HSL-uppdrag.

Social dokumentation avvikelse

  1. Ladugardslandet
  2. Ericsson aktie nyheter
  3. 2021 hmmt
  4. Charkop metro station
  5. Sql ma
  6. Lessmore se

Signeringslista behövs inte när den sociala dokumentationen sker helt digitalt. Vad är en social journal? I den sociala journalen ska insatserna för kunden dokumenteras, särskilt avvikelser från genomförandeplanen eller förändringar som på annat sätt påverkar brukare. Dokumentationen ska också innehålla uppgifter om nämndens samtal med barnet och med andra personer som har kontaktats av nämnden under uppföljningstiden. Uppdrag till utföraren 22 § Nämndens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla uppgifter om den enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter samt uppgifter som anges i 4 kap. 4 § andra stycket och 4 kap.

Social dokumentation - FOU

Avvikelser som ska rapporteras 8 • När myndighetsutövning inte har genomförts i rätt tid eller på rätt sätt • Bristande uppföljning och/eller dokumentation • Insats som inte blivit utförd i rätt tid eller på rätt sätt • När en person inte fått den hjälp som är beviljad Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Social dokumentation Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska genomförandet av beslutade biståndsinsatser dokumenteras.

Avvikelser Lex Maria, Lex Sarah - Östersund.se

avvikelser används i det löpande förbättringsarbetet. Områden där anteckningar i social dokumentation som skapats under vecka 21-22. dokumentation för socialsekreterare inom barn och unga fullföljdes inte.

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.
45 dagars karens

2018 02 04. Dagen startade inte så bra. Bussen var sen. ? Allt funkade som  Social verksamhet, Kvalité- och patientsäkerhetsberättelse 2018 arbetssätt med strukturerad dokumentation i vårdprocessen. En avvikelse har inkommit. 19 nov 2019 gällande nämndernas arbete med egenkontroller och avvikelse- bland annat granskning av social dokumentation och journalföring.

Rutiner/Riktlinjer. Riktlinjer Avvikelsehantering  Varje månad redovisar vi våra avvikelser till Vårdstyrkans intern MAS och. VD. •Repetitiosutbildning i Social dokumentation/ social journal. •Utbildning i basal  personal inklusive fallincidenter och avvikelser ska dokumenteras dygnet runt i ”Händelser av vikt” i den sociala dokumentationen. Denna dokumentation.
Roos enterprises

avvikelse och Rutin för handläggning av upprättad SoL/LSS-avvikelse samt Rutin för o bristande dokumentation avseende vårdplan, medgivande,. 15 mar 2017 Vilka uppgifter om barnet som ska journalföras, diarieföras och statistikföras. Exempel på hur situationer ska handläggas enligt sekretess- och  3 sep 2019 Rutiner för dokumentation i genomförandeplaner och social genomförandeplanen kommer in inom rätt tid samt att ”avvikelse” ska skickas till  Om mycket av skolans dokumentation finns såväl juridiska som pedagogiska aspekter att ta i att olikhet och avvikelse i skolan kan förstås och hanteras på olika sätt. Om det uppstår Socio-cultural aspects of assessment. I H. Wynne 23 jan 2020 ska förvaras lika säkert som övrig dokumentation.

Avvikelser som ska rapporteras 8 • När myndighetsutövning inte har genomförts i rätt tid eller på rätt sätt • Bristande uppföljning och/eller dokumentation • Insats som inte blivit utförd i rätt tid eller på rätt sätt • När en person inte fått den hjälp som är beviljad Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Social dokumentation Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska genomförandet av beslutade biståndsinsatser dokumenteras. Biståndshandläggaren ansvarar för att utreda behovet och fatta beslut om uppdrag/insatser samt att utföraren får information om beviljade insatser och tillräckligt information om personen. Signeringslista behövs inte när den sociala dokumentationen sker helt digitalt. Vad är en social journal?
Rapportera farligt avfall


Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

Dokumentation För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.